Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is in het leven geroepen voor personen die voor het zelfstandig oplossen van hun problematische schulden geen mogelijkheden zien. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen het minnelijk traject en het wettelijk traject.

MSNP - Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen
Doorgaans zal dit traject (afhankelijk van uw woonplaats) via de Kredietbank Rotterdam (KBR) verlopen. Voor de aanmelding is het samenstellen van een zogeheten ‘schuldenmap’ vereist. Het verzamelen van de benodigde stukken doen wij voor u. Wij leveren de schuldenmap vervolgens in bij de kredietbank.

Na ontvangst zal de kredietbank beoordelen of er een minnelijk traject opgestart kan worden. Wanneer er besloten wordt u te ondersteunen zal er getracht worden overeenstemming te bereiken met uw schuldeisers omtrent het terugbetalen van (een percentage van) uw schulden. Een minnelijk traject kan enkel slagen indien iedere schuldeiser akkoord gaat met het aanbod.

Indien er één of meerdere schuldeisers zijn die weigeren dan bestaat er tevens nog de mogelijkheid tot een dwangakkoord. De rechter kan de weigerende schuldeiser(s) dan dwingen om mee te werken aan de regeling.

Binnen het minnelijk traject bestaan er twee mogelijkheden:

Saneringskrediet
De schuldeisers krijgen ieder een bedrag aangeboden dat na acceptatie direct uitgekeerd zal worden door de kredietbank. U heeft op dat moment geen schulden meer bij de schuldeisers. Wel moet u het bedrag dat is betaald aan de schuldeisers in termijnen aan de kredietbank terugbetalen (inclusief rente). De kredietbank is op dat moment uw enige schuldeiser. Bij het bepalen van de maandelijks aflossing wordt uiteraard rekening gehouden met uw afloscapaciteit. Over het algemeen wordt er in 36 maandelijkse termijnen afgelost.

Schuldbemiddeling
Schuldbemiddeling houdt in dat er 36 maanden lang maandelijks geld wordt gereserveerd ten behoeve van uw schuldeisers. Aan de hand van uw inkomen zal berekend worden wat uw afloscapaciteit is. Op basis hiervan wordt er een voorstel gedaan aan uw schuldeisers waarmee zij akkoord kunnen gaan. Met hen wordt in dat geval tevens afgesproken dat indien het in de gestelde drie jaar niet lukt om al uw schulden af te lossen u toch schuldenvrij bent. Hierbij wordt dus geen lening verstrekt door de kredietbank.

WSNP - Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Wanneer blijkt dat een minnelijk traject geen optie is dan kan er een verzoek tot toepassing van de Wsnp worden ingediend bij de rechtbank. Normaal gesproken duurt het Wsnp-traject drie jaar. In deze drie jaar moet u zich inspannen om zoveel mogelijk geld beschikbaar te stellen voor de schuldeisers. Er wordt een zogeheten ‘vrij te laten bedrag’ (VTLB) vastgesteld. Alles wat u aan inkomsten ontvangt dat boven dit bedrag uitkomt moet u over maken naar de ‘boedelrekening’. Dit is een aparte rekening waar gedurende de schuldsanering het uiteindelijk aan de schuldeisers uit te keren bedrag op wordt verzameld. Het is schuldeisers niet toegestaan om tijdens de schuldsanering hun vordering op te eisen.

Indien u het Wsnp-traject succesvol doorloopt wordt de zogeheten ‘schone lei’ aan u verleend. Uw nog bestaande schulden worden kwijtgescholden en u bent vanaf dat moment schuldenvrij.

Manna Support draagt zorg voor het indienen van het verzoek tot toepassing van de Wsnp en de bijbehorende stukken.

Vervolgens zult u uitgenodigd worden voor een toelatingszitting. Een advocaat is hiervoor niet nodig. De rechter zal tijdens deze zitting beoordelen of u in aanmerking komt voor toelating tot de schuldsanering.

Wanneer komt u in aanmerking voor de Wsnp?
1) U bent niet meer in staat uw schulden af te lossen
2) U bent te goeder trouw geweest met betrekking tot schulden die in de afgelopen vijf jaar zijn ontstaan. Schulden die niet te goeder trouw zijn ontstaan zijn bijvoorbeeld boetes, fraudevorderingen of schulden ontstaan als gevolg van verslaving/verkwisting (tenzij u kunt aantonen dat u uw leven gebeterd heeft).
3) U moet in staat zijn uw verplichtingen die voortvloeien uit de Wsnp naar behoren na te komen en u moet u voldoende inspannen geld te reserveren voor de schuldeisers.

Ook zijn er zijn enkele gronden waarop toelating tot de Wsnp geweigerd wordt:
1) Indien er geen minnelijk traject heeft plaatsgevonden
2) Wanneer er minder dan tien jaar voorafgaande aan het verzoek tot toepassing van de Wsnp al sprake is geweest van een eerder Wsnp-traject.
3) Indien u schulden heeft die binnen vijf jaar voordat het verzoek tot toelating tot de Wsnp gedaan is ontstaan zijn als gevolg van het plegen van een misdrijf.
4) Indien de Wsnp al op u van toepassing is.

Bij het op u van toepassing verklaren van de Wsnp wordt er tevens een Wsnp-bewindvoerder benoemd. Dit is een ander soort bewindvoerder dan een beschermingsbewindvoerder zoals Manna Support. De Wsnp-bewindvoerder controleert onder andere of u de regels tijdens de schuldsanering voldoende naleeft.

Wanneer blijkt dat u niet voldoende aan uw verplichtingen voldoet, of nieuwe schulden laat ontstaan tijdens de schuldsanering, loopt u het risico uit het Wsnp-traject gezet te worden. Uw schulden worden dan niet meer kwijtgescholden en u kunt de komende tien jaar niet meer worden toegelaten tot een Wsnp-traject.

Geplaatst op 12-04-2017 om 11:35:21.

Manna Support
  • 085-4855600
  • info@mannasupport.nl
  • Postbus 59003
  • 3008 PA Rotterdam
Cliënten Spreekuur
  • Maandag t/m donderdag
  • 09:00 tot 11:00 uur
Zakelijk
  • Maandag t/m donderdag
  • 09:00 tot 14:00 uur
  • Vrijdag
  • 09:00 tot 12:30 uur