Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering, of concreter beschermingsbewind, is een beschermingsmaatregel die ingesteld kan worden in het geval personen vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen naar behoren te behartigen en/of wanneer er sprake is van problematische schulden.

De bewindvoerder wordt benoemd door de kantonrechter. Vanaf het moment dat het bewind door de kantonrechter is uitgesproken nemen wij de volledige zorg over uw financiën op ons, en kunt u dit niet meer zelf regelen. Uiteraard staat u niet compleet ‘buiten spel’ en streven wij, waar mogelijk, altijd naar goed overleg met de cliënt om er zorg voor te dragen dat u toch enigszins betrokken blijft bij uw financiën en om op deze manier de zelfredzaamheid met het oog op de toekomst te stimuleren.

Hoewel u dus niet meer mag beslissen over uw goederen blijft u nog wel handelingsbekwaam, en mag u bijvoorbeeld zonder tussenkomst van de beschermingsbewindvoerder of de kantonrechter een testament opmaken.  
De beschermingsbewindvoerder wordt jaarlijks gecontroleerd door de rechtbank (en een accountant) om te garanderen dat uw financiën in goede handen zijn. Zo zal er jaarlijks door Manna Support een zogeheten ‘rekening en verantwoording’ worden opgemaakt waarin een overzicht samengesteld wordt van uw financiële situatie in het afgelopen jaar. Deze rekening en verantwoording dient tevens door u gecontroleerd en ondertekend te worden. Vervolgens leveren wij deze in bij de rechtbank ter controle van uw dossier.

Onderbewindstelling

Zoals eerder aangegeven dient het beschermingsbewind uitgesproken te worden door de kantonrechter. De eerste stap van de daadwerkelijke onderbewindstelling is het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Vervolgens zal er binnen enkele weken een uitnodiging voor een zitting volgen. Tijdens deze zitting zijn zowel u als de (toekomstige) bewindvoerder aanwezig. De kantonrechter zal beoordelen of het wenselijk en noodzakelijk is om de maatregel van beschermingsbewind in te stellen en of de voorgedragen bewindvoerder ook daadwerkelijk geschikt is om deze taak te verrichten.

Na beoordeling van de situatie volgt een uitspraak zo kort mogelijk hierna. Vaak wordt er direct uitspraak gedaan. Vanaf dit moment staan uw goederen onder beschermingsbewind.
U heeft geen advocaat nodig voor deze procedure. Wel dient u er rekening mee te houden dat er griffiekosten (€78,-) verbonden zijn aan het instellen van beschermingsbewind.

Na onderbewindstelling

Zodra de kantonrechter Manna Support heeft aanwezen als uw bewindvoerder brengen wij alle voor u relevante instanties op de hoogte van het feit dat uw goederen onder bewind zijn gesteld bij Manna Support. Het gaat dan bijvoorbeeld om de gemeente, de verhuurder van uw woning of uw werkgever. Het voor u uit uw handen nemen van de financiën brengt ook met zich mee dat uw post bij ons op kantoor binnen zal komen.

Na onderbewindstelling zal er een huisbezoek bij u afgelegd worden door uw bewindvoerder. Het doel van dit huisbezoek is een eerste kennismaking tussen u en uw bewindvoerder. Daarnaast vindt er een uitwisseling van informatie plaats. U wordt verder ingelicht over het traject dat zal volgen. Eventuele onduidelijkheden die u nog mocht hebben kunnen tijdens dit gesprek worden weggenomen en vice versa.  

Daarnaast openen wij (op uw naam) twee rekeningen:

1) Beheerrekening

Dit is de rekening die Manna Support voor u beheert. Hierop worden al uw inkomsten gestort (denk bijvoorbeeld aan uitkeringen, toeslagen en salaris) en hiermee doen wij tevens al uw uitgaven. U heeft geen toegang tot deze rekening (wel inzage). Dit brengt met zich mee dat internetbankieren en IDEAL-betalingen voor u helaas niet mogelijk zijn.

2) Leefgeldrekening

Dit is de rekening waar u zelf over beschikt. U zult voor deze rekening een leefgeldpas ontvangen waarmee u kunt pinnen bij winkels en geld kunt opnemen bij iedere willekeurige geldautomaat. Hierop wordt tevens uw leefgeld gestort. Naar uw voorkeur gebeurt dit wekelijks of maandelijks. Het leefgeld is het geldbedrag dat u gebruikt om in uw levensonderhoud te voorzien. Naast dit vaste bedrag aan leefgeld dat u periodiek ontvangt kunt u ook verzoeken indienen voor extra leefgeld indien u speciale aankopen wilt doen, maar dit niet redt met uw week-/maandgeld. Afhankelijk van uw financiële situatie op dat moment krijgt u dit toegewezen.

Inzage

In het kader van zelfredzaamheid en volledige transparantie heeft u te allen tijde volledige inzage in beide rekeningen. Hiertoe kunt u inloggen op de Stratech Portal via www.mannasupport.nl. Informatie met betrekking tot bij- en afschrijvingen op de beheer- en/of leefgeldrekening wordt telefonisch dan ook niet meer verstrekt. U kunt deze informatie immers met behulp van de Stratech Portal zelf inzien.

Wanneer u structureel geen toegang heeft tot het internet verstrekken wij papieren maandoverzichten van de beheerrekening.

Taken en werkzaamheden
Om het bewind succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat er sprake is van een goede samenwerking tussen bewindvoerder en cliënt. Hoewel wij grotendeels uw financiën voor u zullen beheren draagt u zelf ook enige verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van het bewind.

Welke taken verricht Manna Support voor u?
o Beheer van uw inkomsten
o Ervoor zorgdragen dat de inkomsten waar u recht op heeft daadwerkelijk binnenkomen (waaronder opheffen onrechtmatig beslag op uw inkomen)
o Betaling van uw vaste lasten
o Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen
o Het verwerken van uw post
o Belastingaangifte
o Minimaliseren kans ontstaan nieuwe schulden
o Reserveren voor onvoorziene uitgaven
o Indien er sprake is van problematische schulden verzorgen wij tevens de toeleiding naar schuldhulpverlening, om u op deze manier een structurele oplossing voor uw schuldenproblematiek te kunnen bieden.

Dit is slechts een kleine selectie uit ons takenpakket. Afhankelijk van de omstandigheden kan het aantal en soort werkzaamheden verschillen.

Wat wordt er van u verwacht?

o Het op tijd doorgeven van wijziging in uw leven.
- Wanneer wij niet op de hoogte zijn van wijzigingen in uw leven (persoonlijk of financieel) kunnen wij onze taak niet altijd naar behoren uitvoeren. Om problemen te voorkomen is het zeer belangrijk dat u ons altijd op de hoogte houdt van veranderingen in uw situatie.

o Geen (nieuwe) schulden laten ontstaan
- Dit houdt (ook) in dat u geen overeenkomsten moet sluiten zonder onze toestemming/medeweten. Denk hierbij onder andere aan het afsluiten van (telefoon)abonnementen.

o Medewerking verlenen aan het verstrekken van informatie
- Het kan voorkomen dat wij bepaalde gegevens of documenten die nog niet in uw dossier aanwezig zijn bij u opvragen. Om uw belangen ten volste te kunnen dienen is het belangrijk dat u, voor zover mogelijk, aan dergelijke verzoeken voldoet.

U kunt er vanuit gaan dat wij te allen tijde verantwoordelijk om zullen gaan met uw vertrouwelijke informatie.

Contact
Wekelijks is er maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 11:00 telefonisch cliëntenspreekuur. Hier kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen. Ook kunt u hier uw verzoeken voor extra leefgeld indienen. Uiteraard behoort e-mailen naar info@mannasupport.nl ook altijd tot de mogelijkheden.

Geplaatst op 12-04-2017 om 11:14:25.

Manna Support
  • 085-4855600
  • info@mannasupport.nl
  • Postbus 59003
  • 3008 PA Rotterdam
Cliënten Spreekuur
  • Maandag t/m donderdag
  • 09:00 tot 11:00 uur
Zakelijk
  • Maandag t/m donderdag
  • 09:00 tot 14:00 uur
  • Vrijdag
  • 09:00 tot 12:30 uur